Polityka prywatności

CVI Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tel: +48 22 185 55 44 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, ul. Piękna 24/26a Fax:+48 22 185 55 43 XII Wydział Gospodarczy 00-549 Warszawa Krajowego Rejestru pod numerem KRS: 0000424707

biuro@cvi.pl NIP: 9542738238 REGON: 242949739, kapitał zakładowy www.cvi.pl 1.929.500,00 zł PLN opłacony w całości

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Ochrona prywatności jest dla nas ważna. Dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć Twoje dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić Ci w jaki sposób z nich korzystamy.

Od 25 maja 2018 roku wchodzą w życie nowe europejskie przepisy o ochronie danych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

W związku z tym chcielibyśmy Cię poinformować o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i zasadach ich przetwarzania w ramach wykonywania przez CVI Dom Maklerski sp. z o.o. umów po dniu 25 maja 2018 roku.

Niniejsza polityka („Polityka Prywatności”), przygotowana została przez spółkę CVI Dom Maklerski sp. z o.o. i jest skierowana do klientów, partnerów biznesowych, dostawców, usługodawców i ich osób kontaktowych („Kontrahenci”).

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest dostarczenie informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych Kontrahentów CVI Dom Maklerski sp. z o.o. będących osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, oraz osób kontaktowych pozyskanych od wszelkich Kontrahentów, przekazanych spółce CVI Dom Maklerski sp. z o.o. w związku ze współpracą lub wykonaniem umowy łączącej CVI Dom Maklerski sp. z o.o. z Kontrahentem.

 

 1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe? (Administrator danych osobowych)

  Administratorem Twoich danych osobowych jest CVI Dom Maklerski sp. z o.o. (dalej: „CVI DM”, „Administrator”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 24/26a, 00-549 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424707.

  CVI Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tel: +48 22 185 55 44 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, ul. Piękna 24/26a Fax:+48 22 185 55 43 XII Wydział Gospodarczy 00-549 Warszawa Krajowego Rejestru pod numerem KRS: 0000424707

  biuro@cvi.pl NIP: 9542738238 REGON: 242949739, kapitał zakładowy www.cvi.pl 1.929.500,00 zł PLN opłacony w całości

   

 2. Jak się skontaktować z Administratorem danych osobowych?

  W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się z nami:

  • kierując korespondencję tradycyjną na adres podany powyżej z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych, lub
  • za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: dane.osobowe@cvi.pl

  Pod tymi samymi danymi tele-adresowymi skontaktujesz się także z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

   

 3. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  Zobowiązujemy się do przetwarzania Twoich danych osobowych w sposób zgodny z prawem na podstawie jednej z poniższych przesłanek:

  • w zakresie: danych osobowych Kontrahenta (będącego osobą fizyczną) oraz osób kontaktowych każdego Kontrahenta tj.: imienia, nazwiska, firmy, danych adresowych, numeru NIP, numeru REGON, numeru konta bankowego, adresu e-mail dla celów wykonania umowy, której stroną jest Kontrahent lub do podjęcia działań na żądanie Kontrahenta, którego danych to dotyczy, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy);
  • w zakresie: danych osobowych Kontrahenta (będącego osobą fizyczną) oraz osób kontaktowych każdego Kontrahenta: imienia, nazwiska, firmy, danych adresowych, numeru NIP, numeru REGON, numeru rachunku bankowego, adresu e-mail – w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizacją umowy – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
  • w zakresie: imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu e-mail i innych przekazanych danych Kontrahenta – w zakresie w jakim jest to niezbędne dla celów współpracy / realizacji umowy z CVI DM - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ułatwieniu współpracy / realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes prawny);
  • w zakresie: danych osobowych Kontrahenta (będącego osobą fizyczną) oraz osób kontaktowych każdego Kontrahenta: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-email – w zakresie w jakim jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub praw Administratora lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes prawny).

  Przez uzasadniony interes Administratora należy rozumieć: ustalenie oraz dochodzenie roszczeń lub praw Administratora lub obronę przed takimi roszczeniami, marketing bezpośredni usług świadczonych przez Administratora, dostarczanie usług i komunikacja z Kontrahentami.

   

 4. Jakie masz prawa wobec danych osobowych?

  Na podstawie przepisów RODO przysługują Ci liczne prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Poniżej znajduje się ogólny opis Twoich praw:

  • Dostęp do danych osobowych. W każdym czasie możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii.
  • Sprostowanie i uzupełnienie danych. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
  • Prawo do usunięcia danych. Masz prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:
   • gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   • gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   • gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt e) poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
   • gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim;
   • gdy dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

  Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Twoich danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne: (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach gdy:
   • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt e) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu.
  • Prawo do sprzeciwu. Masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie. Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Prawo do cofnięcia zgody. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany - masz prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś przed lub w trakcie współpracy ze Spółką. Masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
  • Prawo do skargi. Masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Uprawnienia, o których mowa w pkt a)-h) powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

  • kierując korespondencję tradycyjną na adres podany powyżej lub;
  • za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: dane.osobowe@cvi.pl

   

 5. Źródło pochodzenia danych osobowych

  Dane są pozyskiwane bezpośrednio od Ciebie lub mogą być pozyskiwane niebezpośrednio od Ciebie, tj. od naszych Kontrahentów, którzy przekazali nam Twoje dane osobowe w związku z realizacją umów zawartych z CVI DM na przykład: Twojego pracodawcy, zleceniodawcy lub inny podmiot, który reprezentujesz w kontaktach z CVI DM.

   

 6. Przetwarzanie danych osobowych szczególnie chronionych oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa

  Niektóre kategorie danych osobowych są uznawane za szczególnie chronione zgodnie z przepisami o ochronie danych i jako takie podlegają wyższemu poziomowi ochrony i bezpieczeństwa. Zgodnie z przepisami, następujące kategorie danych osobowych są uznawane za szczególnie chronione: (1) rasa lub pochodzenie etniczne; (2) poglądy polityczne; (3) przekonania religijne lub filozoficzne; (4) członkostwo w związkach zawodowych; (5) życie seksualne lub orientacja seksualna; (6) fizyczne lub psychiczne zdrowie lub uwarunkowania; (7) dane genetyczne i dane biometryczne oraz (8) dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.

  Administrator nie gromadzi oraz nie przetwarza Twoich danych osobowych szczególnie chronionych w tym w szczególności określonych w punktach (1) – (7) powyżej.

   

 7. Podanie danych osobowych

  Podanie przez Ciebie bezpośrednio danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może jednak uniemożliwić zawarcie umowy przez CVI DM lub może wpłynąć na zakres usług, które CVI DM będzie mogło świadczyć na Twoją rzecz.

   

 8. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

  Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

  • Osobom upoważnionym przez CVI DM – takim jak pracownicy i współpracownicy CVI DM, którym dostęp do Twoich danych osobowych jest niezbędny aby wykonywać obowiązki wynikające z zawartych umów;
  • Funduszom inwestycyjnym zarządzanym przez CVI DM, w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów;
  • Towarzystwom funduszy inwestycyjnych zarządzającym funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez CVI DM, w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów;
  • Depozytariuszom funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez CVI DM, w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów;
  • Usługodawcom świadczącym usługi w naszym imieniu lub na naszą rzecz. W umowach zawieranych z takimi usługodawcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych;
  • Jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w koniecznym zakresie także innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym np. sądom, komornikom, urzędom skarbowym, Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o właściwą podstawę prawną;
  • Podmiotom dostarczającym infrastrukturę informatyczną;
  • Podmiotom, z którymi CVI DM zawarł umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, biegłym rewidentom, audytorom wewnętrznym, kancelariom prawnym.

  W każdym przypadku udostępnienia danych osobowych CVI DM bada podstawę prawną dla dokonania takiego udostępnienia.

   

 9. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

  W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarią w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych (kraje trzecie niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony), Administrator przekazuje je wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in. (1) „Standardowe Klauzule Umowne“ UE, (2) uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią (w przypadku, gdy posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych), (3) gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Administratora w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z nami w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.

   

 10. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

  Administrator dokłada wszelkich starań aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Administrator przechowuje Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń.

   

 11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.

   

 12. Zmiany Polityki Prywatności

  Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa, w tym zmian odbiorców danych.

  Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zostaną powiadomieni o jej zmianach ze stosownym wyprzedzeniem.