Skip to main content

Polityka prywatności

Ochrona prywatności jest dla nas ważna. Dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć Twoje dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić Ci w jaki sposób z nich korzystamy.

W związku z powyższym, mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), chcielibyśmy Cię poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych.

1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe? (Administrator danych osobowych) – Administratorem Twoich danych osobowych jest CVI Dom Maklerski sp. z o.o. (dalej: „CVI DM”, „Administrator”) z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 2, 00-844 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424707.

2. Jak skontaktować się z Administratorem danych osobowych? – W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: dane.osobowe@cvi.pl

3. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe? – Zobowiązujemy się do przetwarzania Twoich danych osobowych w sposób zgodny z prawem na podstawie jednej z poniższych przesłanek i w następujących celach:

1) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Pani/Panu treści znajdujących się na stronie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy);
2) w celach analitycznych i statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz i preferencji w celu poprawny stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług);
3) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dochodzeniu i obrony przed roszczeniami);

4. Jakie masz prawa wobec danych osobowych? – Na podstawie przepisów RODO przysługują Ci liczne prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Poniżej znajduje się ogólny opis Twoich praw.

Dostęp do danych osobowych. W każdym czasie możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii.
Sprostowanie i uzupełnienie danych. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
Prawo do usunięcia danych. Masz prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania.
Prawo do sprzeciwu. Masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym w przypadku gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie. Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do cofnięcia zgody. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany – masz prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś przed lub w trakcie współpracy ze Spółką. Masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
Prawo do skargi. Masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia, o których mowa w powyżej (oprócz prawa do skargi) można wykonać poprzez skontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
1) kierując korespondencję tradycyjną na adres Administratora podany powyżej
lub;
2) za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: dane.osobowe@cvi.pl

5. Źródło pochodzenia danych osobowych – Dane są pozyskiwane bezpośrednio od Ciebie.

6. Podanie danych osobowych – Podanie przez Ciebie bezpośrednio danych osobowych jest dobrowolne.

7. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? – Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców danych:
1) Osobom upoważnionym przez CVI DM – takim jak pracownicy i współpracownicy CVI DM, którym dostęp do Twoich danych osobowych jest niezbędny.
2) Podmiotom dostarczającym CVI DM infrastrukturę informatyczną.
3) Podmiotom, z którymi CVI DM zawarł umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych w tym w szczególności audytorom wewnętrznym, kancelariom prawnym. W każdym przypadku udostępnienia danych osobowych CVI DM bada podstawę prawną dla dokonania takiego udostępnienia.

8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich – W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejski Obszar Gospodarczy w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych (kraje trzecie niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony), Administrator przekazuje je wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in. (1) „Standardowe Klauzule Umowne“ UE, (2) gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Administratora w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z nami w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.

9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? – Administrator dokłada wszelkich starań aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Administrator przechowuje Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.

11. Zmiany Polityki Prywatności – Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie lub aktualizacji w szczególności
przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikałby ze zmiany stosownych przepisów prawa, w tym zmian odbiorców danych.

Polityka obowiązuje od 2 września 2022 roku