Skip to main content

CVI jest liderem na rynku private debt
w Europie Środkowo - Wschodniej

Zarządzamy portfelami 11 funduszy polskich i luksemburskich

Private debt

Private debt to szybko rozwijająca się klasa aktywów z grupy inwestycji alternatywnych, polegająca na inwestowaniu w dług korporacyjny w transakcjach prywatnych. Daje inwestorom realną szansę na dywersyfikację portfela, poprzez ekspozycję na ryzyko kredytowe. Premia za podjęte ryzyko umożliwia uzyskiwanie atrakcyjnych, powtarzalnych stóp zwrotu.

Rolą zespołu zarządzającego funduszem private debt jest wyszukiwanie atrakcyjnych projektów do sfinansowania, o akceptowalnym ryzyku, następnie wynegocjowanie optymalnej struktury transakcji i zabezpieczeń, które pozwolą na minimalizację ryzyka, monitorowanie sfinansowanego projektu i odzyskanie zainwestowanych środków, wraz z odsetkami stanowiącymi wynagrodzenie za podjęte ryzyko.

CVI zbudowało najbardziej doświadczony zespół inwestycyjny w obszarze długu korporacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej, co przekłada się zarówno na dostęp do projektów inwestycyjnych, jak i wyniki poszczególnych funduszy.

Dowiedz się więcej

Strategie i fundusze

CVI zarządza portfelami funduszy w ramach trzech głównych strategii: (1) private debt, (2) private debt sektorowy, (3) mezzanine. Pierwsze dwie strategie można określić jako strategie o niższym poziomie ryzyka, ponieważ koncentrują na finansowaniu dłużnym projektów i przedsiębiorstw o niższych wskaźnikach zadłużenia i relatywnie lepiej zabezpieczonych. W przypadku obu strategii CVI dąży do rozproszenia ryzyka kredytowego poprzez szeroką dywersyfikację portfela, przy czym w przypadku funduszy sektorowych odbywa się to w ramach jednej branży. Trzecia strategia skupia się na inwestycjach o wyższym ryzyku, które jest zbliżone do inwestycji kapitałowych, przy czym ze względu na dłużny charakter, nadal korzystają z zabezpieczeń i preferencji w spłacie udziałowców.

Dowiedz się więcej

Partnerzy

Podstawowym obszarem działalności CVI jest zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy private debt oraz  pozyskiwanie inwestorów do tych funduszy. CVI współpracuje w tym zakresie z szeregiem renomowanych partnerów w postaci Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, domów maklerskich, depozytariuszy, doradców prawnych czy audytorów. Dodatkowo, CVI jest członkiem kilku stowarzyszeń branżowych w Polsce i regionie, gdzie stara się popularyzować ideę finansowania projektów przez fundusze private debt oraz możliwości inwestowania środków w tej klasie aktywów.

Dowiedz się więcej