Skip to main content

Co finansujemy?

Zapewniamy elastyczne finansowanie w Europie Środkowo-Wschodniej.
Jesteśmy inwestorem, partnerem w biznesie.

Kapitał obrotowy

Zapewnienie odpowiedniego poziomu kapitału obrotowego jest istotnym elementem rozwoju każdego biznesu, szczególnie w przedsiębiorstwach spodziewających się szybkiego tempa wzrostu, posiadających długie cykle produkcyjne, wyeksponowanych na sezonowość sprzedaży albo wymagających elastyczności w terminach płatności dla dostawców i odbiorców. Poziom kapitału obrotowego może również zależeć od nieprzewidzianych zdarzeń jednorazowych takich jak np. duże zamówienie lub nowy kontrakt czy też problemy płynnościowe kontrahentów, które wymagają szybkiego zaadresowania.

CVI może dostarczyć środki z przeznaczeniem na wzmocnienie kapitału obrotowego przez szereg instrumentów, począwszy od finansowania senioralnego, przez finansowanie podporządkowane aż do inwestycji w pakiet mniejszościowy equity. Finansowanie CVI może zostać uruchomione jako nowe finansowanie, spłacające istniejące zadłużenie lub też jako uzupełnienie istniejącego finansowania w przedsiębiorstwie, w tym finansowania bankowego.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne to podstawa wzrostu dla każdego przedsiębiorstwa. Niezależnie od tego czy są one związane z rozwojem usługi bądź produktu, wzmocnieniem mocy produkcyjnych, powiększeniem powierzchni magazynowej, ten rodzaj finansowania ma szczególne miejsce w naszej działalności. CVI jest w stanie oprzeć finansowanie na uwiarygodnionych prognozach wpływu inwestycji na wzrost działalności przedsiębiorstwa. Odróżnia to CVI od banków, które mimo wszystko, potrzebują, oprócz prognozy, bardzo dobrych historycznych wyników finansowych i pokazujących je sprawozdań, ale też szeregu dodatkowych zabezpieczeń.

CVI może dostarczyć środki z przeznaczeniem na inwestycje przez szereg instrumentów, począwszy od finansowania senioralnego, przez finansowanie podporządkowane aż do inwestycji w pakiet mniejszościowy equity. Finansowanie CVI może zostać uruchomione jako nowe finansowanie, spłacające istniejące zadłużenie lub też jako uzupełnienie istniejącego finansowania w przedsiębiorstwie, w tym finansowania bankowego.

Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia to szczególne momenty w działalności przedsiębiorcy. Dobrze zaplanowane i przeprowadzone procesy akwizycyjne mogą prowadzić do spektakularnego przyśpieszenia wzrostu danej firmy. CVI uczestniczy w takich procesach oferując finansowanie w 100% indywidualnie dostosowane do planowej transakcji. Jesteśmy partnerem, który korzysta z doświadczenia zdobytego podczas realizacji dziesiątek transakcji zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wspieramy przedsiębiorców przy przejęciach konkurentów, zarządy spółek w wykupach menedżerskich, czy fundusze private equity w realizacji strategii „buy & build”.

CVI może dostarczyć środki z przeznaczeniem na fuzje i przejęcia przez szereg instrumentów, począwszy od finansowania senioralnego, przez finansowanie podporządkowane aż do inwestycji w pakiet mniejszościowy equity. Finansowanie CVI może zostać uruchomione jako finansowanie samodzielne lub też jako część większego pakietu finansowania transakcji, w tym wspólnie z bankami.

Wykupy wspólników / akcjonariuszy

Zdarza się, że ze względu na różne sytuacje związane z rozwojem biznesu, czy też zmieniające się plany osobiste wspólników, struktura właścicielska musi ulec zmianie. W takich sytuacjach dochodzi do transakcji pomiędzy wspólnikami. Transakcje te wymagają często finansowania, które może być ciężkie do zorganizowania ze względu na fakt, zamrożenia aktywów właścicieli w samych przedsiębiorstwie. Ponieważ taka firma może mieć już istniejące finansowanie na poziomie operacyjnym, które nie pozwala na dalsze wykorzystanie bilansu spółki, konieczne może być pozyskanie finansowania przez spółki holdingowe, których jedynym aktywem są akcje lub udziały, a przepływy finansowe ograniczają się do otrzymywanych dywidend.

W CVI oferujemy narzędzia pozwalające na sfinansowanie zarówno wykupu wspólników w spółce prywatnej jak i również umożliwiające sfinansowanie wezwania do sprzedaży akcji spółki notowanej na giełdzie. Aby sfinansować wykupy wspólników czy też akcjonariuszy możemy zaproponować instrumenty finansowania dłużnego ale również typu private equity z możliwością objęcia udziałów mniejszościowych.

Refinansowanie istniejącego zadłużenia

Proces refinansowania zadłużenia polega na zastąpieniu istniejącego finansowania (często dostarczanego przez różne instytucje finansowe), nowym finansowaniem bardziej dostosowanym do potrzeb spółki. W wielu przypadkach refinansowanie odbywa się przy okazji wejścia nowego inwestora do spółki i zredefiniowania przez niego planów strategiczno-rozwojowych. Jednak może to też dotyczyć sytuacji w których spółka samodzielnie redefiniuje swoje plany np. ze względu na zmieniające się otoczenie gospodarcze. Często istniejące struktury finansowania okazują się nieadekwatne dla nowych celów, a finansujący nie są zainteresowani zmianą warunków czy tym bardziej zwiększeniem skali finansowania.

CVI może dostarczyć środki z przeznaczeniem na refinansowanie przez szereg instrumentów, począwszy od finansowania senioralnego, przez finansowanie podporządkowane aż do inwestycji w pakiet mniejszościowy equity. Finansowanie CVI może zostać uruchomione jako finansowanie samodzielne lub też jako część większego pakietu refinansowania, w tym wspólnie z bankami.

Wypłaty dywidend

Pozyskanie środków dłużnych w celu wypłaty jednorazowej, specjalnej dywidendy do właścicieli prywatnych czy też instytucjonalnych (np. funduszy private equity), umożliwia wygenerowania dodatkowej płynności dla właścicieli bez konieczności sprzedaży udziałów czy akcji. Te alternatywne rozwiązanie może zostać zaaplikowane np. gdy właściciele potrzebują dodatkowych środków a nie są zainteresowani sprzedażą ze względu na niskie oferty lub w ogóle nie rozważają rozstania się ze spółką. Tzw. dividend recap może być stosowany w spółkach cechujących się stabilnymi przepływami i o sprawdzonym modelu biznesowym. Inwestorzy wykorzystują ten mechanizm w celu odzyskania części zainwestowanych środków czy zrealizowania części zysku. CVI jest w stanie zaproponować kompleksowe rozwiązania łączące np. wypłaty dywidend oraz refinansowania, pozwalające dostosować strukturę kapitałową do bieżących potrzeb przedsiębiorstwa.

Restrukturyzacje finansowe

CVI jest w stanie zaangażować się w kompleksowe procesy restrukturyzacyjne zarówno w postępowaniach pozasądowych jak i w ramach postępowań sądowych. CVI może doprowadzić do skupu istniejących długów od banków czy dostawców, którzy chcą uwolnić swoje środki nie czekając na powodzenie procesu restrukturyzacyjnego. Alternatywnie CVI może dostarczyć finansowanie dla wykonania układu z wierzycielami. Często też CVI udziela finansowania które pozwala przejść spółce przez ciężki okres restrukturyzacji, w szczególności w przypadkach w których model biznesowy jest zdrowy a restrukturyzacji wymaga struktura finansowania.

CVI może dostarczyć środki z przeznaczeniem na restrukturyzacje przez szereg instrumentów, począwszy od finansowania senioralnego, przez finansowanie podporządkowane aż do inwestycji w pakiet mniejszościowy equity. Finansowanie CVI może zostać uruchomione jako finansowanie samodzielne lub też jako część większego pakietu finansowania transakcji, w tym wspólnie z bankami.