Skip to main content

ESG

W CVI mocno wierzymy, że standardy środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego mają kluczowe znaczenie nie tylko w naszej organizacji, ale także w codziennym zarządzaniu portfelem. Wdrożenie polityki ESG zapewnia długoterminową kreację wartości oraz pozycjonuje CVI jako zaufanego partnera dla naszych kontrahentów. Jako organizacja, CVI angażuje się w szereg inicjatyw społecznych i środowiskowych. Uruchomiliśmy między innymi program „Pathfinder”, skoncentrowany na wczesnej edukacji studentek na temat możliwości pracy w branży inwestycyjnej. „Pathfinder” to tygodniowy program edukacyjny, którego celem jest zapewnienie studentkom możliwości wczesnego zaplanowania ścieżki kariery, przy jednoczesnym budowaniu reputacji CVI jako czołowego pracodawcy i firmy pierwszego wyboru, dla której istotna jest różnorodność. Ponadto, w 2022 roku przeprowadziliśmy się do biura które spełnia wysokie standardy środowiskowe potwierdzone certyfikatem BREEAM Excellent.

Od 2019 roku CVI jest dumnym sygnatariuszem UNPRI i był jednym z pierwszych członków w gronie zarządzających funduszami w Europie Środkowo-Wschodniej.
Od tego czasu sukcesywnie wdrażamy politykę ESG na każdym etapie procesu inwestycyjnego.
Przestrzegamy regulacji SFDR oraz dodatkowych wymogów ESG pochodzących od naszych inwestorów.

Celem CVI w aspektach związanych z ESG jest:

 • Identyfikowanie szans i rozwiązywanie potencjalnych ryzyk związanych z ESG na wczesnym etapie procesu inwestycyjnego
 • Monitorowanie kryteriów związanych z ESG przez cały okres trwania inwestycji
 • Promowanie tematów ESG wewnętrznie i wśród naszych partnerów biznesowych
 • Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw w poruszaniu się w obszarach związanych ESG

1. ESG w procesie wstępnej oceny projektu

 • Odrzucanie spółek, które działają w sektorach wykluczonych; (wczesny etap procesu inwestycyjnego)
 • Sprawdzanie reputacji zarówno emitentów jak i beneficjentów rzeczywistych (weryfikacja na listach sankcyjnych)

2. ESG w procesie due diligence

 • Kompleksowe ramy analizy ESG oparte na wewnętrznych procedurach i autorskim systemie oceny
 • Nadawanie ratingu ESG zarówno dla sponsora jaki i emitenta
 • W razie potrzeby zlecenie wykonania zewnętrznego raportu due diligence

3. ESG w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

 • Rating ESG wraz z otrzymaną punktacją zawarte są w notatce inwestycyjnej
 • Wymóg dotyczący zawarcia w dokumentacji obowiązków informacyjnych w zakresie ESG a w wybranych przypadkach działań naprawczych

4. ESG w monitorowaniu inwestycji

 • Kwartalny raport z monitoringu ESG (red flags report)
 • Coroczne dostarczanie przez emitentów wypełnionego kwestionariusza ESG, który jest podstawą do przygotowania rocznego raportu ESG przeznaczonego dla inwestorów funduszy