Skip to main content

Fundusz: Noble Fund Mezzanine FIZAN

Nazwa funduszu Noble Fund Mezzanine FIZAN
Data wyceny 30.05.2024
Wycena 2384,58 PLN *
  1 miesiąc YTD 1 rok 3 lata
Stopa zwrotu* -0,73% -4,27% 6,50% 28,28%

* dane dotyczą certyfikatów kategorii A

* Źródło: (Noble Funds TFI)

Polityka inwestycyjna Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, który inwestuje swoje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe. Lokaty funduszu skoncentrowane są na niepublicznych obligacjach emitowanych przez przedsiębiorstwa oraz udziałach w niepublicznych przedsiębiorstwach. W celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego i sprawnego zarządzania portfelem, fundusz może stosować techniki inwestycyjne wykorzystujące instrumenty pochodne. Fundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty emitowane na rynku krajowym i zagranicznym które mogą służyć spełnieniu krótko i długoterminowych potrzeb finansowych emitenta, takich jak finansowanie projektowe, finansowanie transakcji przejęć innych podmiotów, finansowanie transakcji typu MBO. Fundusz nie jest w szczególny sposób ukierunkowany na określone sektory rynku. Lokaty funduszu w instrumenty o charakterze kapitałowym dokonywane są w oparciu o szereg analiz i badań typowych dla inwestycji kapitałowych.

W przypadku zainteresowania funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi w ofercie niepublicznej, zapraszamy do kontaktu z CVI.