Skip to main content

Fundusz: CVI SICAV SIF S.A. - CVI CEE Junior Debt

Nazwa subfunduszu CVI SICAV SIF S.A. - CEE Junior Debt
Data wyceny 31.01.2024
Wycena 1671,31 PLN*
  1 miesiąc YTD 1 rok 3 lata
Stopa zwrotu -2,39% -2,39% 11,19% 52,35%

Dane dotyczą udziałów klasy O

* Źródło: (FinexisI)

Polityka inwestycyjna: Fundusz działa w oparciu o prawo luksemburskie. Fundusz inwestuje swoje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe. Lokaty funduszu skoncentrowane są na niepublicznych obligacjach emitowanych przez przedsiębiorstwa oraz udziałach w niepublicznych przedsiębiorstwach. Fundusz charakteryzuje się większą oczekiwaną stopą zwrotu w porównaniu do strategii senioralnej oraz zwiększoną zmiennością. W celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego i sprawnego zarządzania portfelem fundusz może stosować techniki inwestycyjne wykorzystujące instrumenty pochodne. Fundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty emitowane na rynku krajowym i zagranicznym które mogą służyć spełnieniu krótko- i długoterminowych potrzeb finansowych emitenta.

W przypadku zainteresowania funduszami inwestycyjnymi, zapraszamy do kontaktu z CVI.