Skip to main content

Fundusz: CVI IPOPEMA RE Debt FIZAN

Nazwa funduszu CVI Ipopema RE Debt FIZAN
Data wyceny 12.09.2023
Wycena 1218,61 PLN
  1 miesiąc YTD 1 rok 3 lata
Stopa zwrotu* 0,96% 8,12% 13,94% 21,55%

* Źródło (ipopematfi.pl)

Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, emitującym wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej.

Polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje aktywa pozyskane od inwestorów przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane przez deweloperów mieszkaniowych i komercyjnych w Europie Środkowo – Wschodniej. W celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego i sprawnego zarządzania portfelem fundusz może stosować techniki inwestycyjne wykorzystujące instrumenty pochodne. Lokaty funduszu w dłużne papiery wartościowe dokonywane są w oparciu m.in. o analizy wiarygodności kredytowej emitenta i poręczycieli emitenta, analizy trendów makroekonomicznych, prognozowane zmiany kształtu krzywych dochodowości i poziomu rynkowych stóp procentowych czy stosunku oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego.

W przypadku zainteresowania funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi w ofercie niepublicznej, zapraszamy do kontaktu z CVI.