Skip to main content

Fundusz: Noble Fund Private Debt

Nazwa funduszu Noble Fund Private Debt FIZAN
Data wyceny 06.09.2023
Wycena 1421,86 PLN*
  1 miesiąc YTD 1 rok 3 lata
Stopa zwrotu* 1,17% 3,80% 6,48% 12,78%

** dane dotyczą certyfikatów kategorii C

* Źródło: (Noble Funds TFI)

Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, emitującym wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej.

Polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje aktywa pozyskane od inwestorów przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. Podstawowym sposobem inwestowania środków powierzonych funduszowi są inwestycje dłużne w formule private debt. Fundusz nie jest ukierunkowany na określone branże, sektory gospodarek i rynków, czy obszary geograficzne. W celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego i sprawnego zarządzania portfelem fundusz może stosować techniki inwestycyjne wykorzystujące instrumenty pochodne. Lokaty funduszu w dłużne papiery wartościowe dokonywane są w oparciu m.in. o analizy wiarygodności kredytowej emitenta i poręczycieli emitenta, analizy trendów makroekonomicznych, prognozowane zmiany kształtu krzywych dochodowości i poziomu rynkowych stóp procentowych czy stosunku oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego.

W przypadku zainteresowania funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi w ofercie niepublicznej, zapraszamy do kontaktu z CVI.