Skip to main content

Fundusz: Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Nazwa funduszu FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ
Data wyceny 20.05.2024
Wycena 134,65 PLN
  1 miesiąc YTD 1 rok 3 lata
Stopa zwrotu* 0,67% 3,48% 9,58% 26,81%

* Źródło: (Noble Funds TFI)

Polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje aktywa pozyskane od inwestorów przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. Podstawowym sposobem inwestowania środków powierzonych funduszowi są inwestycje dłużne w formule private debt. Fundusz nie jest w szczególny sposób ukierunkowany na określone branże, sektory gospodarek i rynków, czy obszary geograficzne. W celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego i sprawnego zarządzania portfelem fundusz może stosować techniki inwestycyjne wykorzystujące instrumenty pochodne. Lokaty funduszu w dłużne papiery wartościowe dokonywane są w oparciu m.in. o analizy wiarygodności kredytowej emitenta i poręczycieli emitenta, analizy trendów makroekonomicznych, prognozowane zmiany kształtu krzywych dochodowości i poziomu rynkowych stóp procentowych czy stosunku oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego.

W przypadku zainteresowania funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, zapraszamy do kontaktu z CVI.