Skip to main content

Fundusz: CVI SICAV SIF S.A. CVI CEE Direct Lending

Nazwa Funduszu CVI SICAV SIF S.A. CVI CEE Direct Lending
Data wyceny 31.08.2023
Wycena 1228,77 PLN*
1 miesiąc YTD 1 rok 3 lata
Stopa zwrotu 0,89% 7,81% 11,74% 22,28%

Dane dotyczą udziałów klasy O
* Źródło: (Finexis S.A.)

Polityka inwestycyjna: Fundusz działa w oparciu o prawo luksemburskie, aktywa pozyskane od uczestników funduszu inwestowane są przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. Podstawowym sposobem inwestowania środków powierzonych Funduszowi są inwestycje w formule private debt. Fundusz nie jest w szczególny sposób ukierunkowany na określone branże czy sektory gospodarek i rynków. W celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego i sprawnego zarządzania portfelem fundusz może inwestować w certyfikaty lub jednostki funduszy inwestycyjnych o zbliżonej polityce inwestycyjnej.

W przypadku zainteresowania funduszami inwestycyjnymi, zapraszamy do kontaktu z CVI.