Ako môžeme pomôcť

Pokrývame širokú škálu kapitálových potrieb spoločnostiam pôsobiacim
na Slovensku a iných štátoch regiónu CEE

 • Pracovný kapitál

  Zabezpečenie vhodnej úrovne pracovného kapitálu je dôležitým prvkom rozvoja podnikania, obzvlášť v spoločnostiach, ktoré očakávajú rýchle tempo rastu, majú dlhé výrobné cykly, sú závislé od sezónneho predaja alebo vyžadujú flexibilnosť v termínoch splatnosti pre dodávateľov a odberateľov. Fondy pod správou CVI financujú potreby spojené s pracovným kapitálom prostredníctvom seniorného dlhu alebo iných nástrojov.

 • Investičné výdavky

  Fondy pod správou CVI financujú investičné výdavky spojené s rozvojom služieb alebo produktov, posilnením výrobnej kapacity, zväčšovaním skladovacích plôch atď. Forma financovania závisí od existujúceho zadlženia spoločnosti. CVI môže ponúknuť flexibilný prístup pridaním dlhu vo forme podriadeného financovania, refinancovaním celej štruktúry vo forme „unitranche” alebo ako dodatočného projektu so zabezpečením na existujúcom základe iných aktív.

 • Fúzie a akvizície

  Pri financovaní fúzií a akvizícií je štruktúra financovania fondami spravovanými spoločnosťou CVI závislá od faktorov ako napr. plánovaný vlastný vklad investora, cieľový podiel kupujúceho v kapitále preberanej spoločnosti, existujúca štruktúra zadlženia. CVI má skúsenosti aj so zahraničnými akvizíciami. Podporujeme vedenie spoločnosti pri manažérskych výkupoch. Financujeme realizáciu stratégií „buy & build”. V transakciách fúzií a akvizícií môžeme tiež zvážiť angažovanie sa ako investora typu „private equity”, kúpou minoritných podielov.

 • Výkup spoločníkov / akcionárov

  Stáva sa, že rôzne situácie spojené s rozvojom podnikania alebo osobné plány si od spoločníkov vyžadujú zmenu vlastníckej štruktúry. V CVI máme nástroje, ktoré umožňujú financovanie výkupu spoločníkov v súkromnej spoločnosti, ako aj financovanie výzvy na predaj akcií spoločnosti registrovanej na burze cenných papierov. Na financovanie výkupu spoločníkov alebo akcionárov môžeme ponúknuť nástroje dlhového financovania alebo „private equity” s možnosťou akvizície menšinového podielu.

 • Refinancovanie existujúceho dlhu

  Proces refinancovania dlhu spočíva v nahradení existujúceho financovania (často poskytovaného rôznymi finančnými inštitúciami) novým financovaním, ktoré je prispôsobené potrebám spoločnosti. Vo viacerých prípadoch sa refinancovanie uskutočňuje pri vstupe nového investora do spoločnosti, ktorý predefinuje strategické a rozvojové plány. V rámci nového balíka financovania môže CVI ponúknuť riešenie typu „unitranche” alebo podriadeného dlhu nastaveným na mieru pre aktuálne potreby spoločnosti.

 • Vyplácanie dividend

  Získavanie dlhových prostriedkov na vyplácanie dividend súkromným vlastníkom alebo inštitúciám (napr. fondy private equity) sa používa v spoločnostiach so stabilnými hotovostnými tokmi a s overeným podnikateľským modelom. Investori využívajú tento mechanizmus na získanie časti prostriedkov investovaných do spoločnosti. CVI je schopná ponúknuť komplexné riešenie, ktoré zahŕňa napr. vyplácanie dividend a refinancovanie, ktoré umožňuje prispôsobiť kapitálovú štruktúru aktuálnym potrebám spoločnosti

 • Finančné reštrukturalizácie

  Spoločnosť CVI je schopná sa angažovať v komplexných procesoch reštrukturalizácie napr. odkúpením dlhov od bánk alebo dodávateľov, ktorí chcú uvoľniť svoje prostriedky bez čakania na úspešné ukončenie procesu reštrukturalizácie. V zložitej likviditnej situácii alebo reštrukturalizácii zohrávajú hlavnú úlohu dostupné zábezpeky. V takýchto prípadoch môže mať financovanie poskytnuté prostredníctvom fondov spravovaných spoločnosťou CVI charakter dlhu, ako aj private equity a je vždy individuálne prispôsobené danej situácii.

Rôzne ciele – jeden zdroj kapitálu
Kontaktujte nás