Jak możemy pomóc?

Adresujemy szeroki wachlarz potrzeb kapitałowych przedsiębiorstw
działających w Polsce i innych krajach regionu CEE

 • Kapitał obrotowy

  Zapewnienie odpowiedniego poziomu kapitału obrotowego jest istotnym elementem rozwoju biznesu, szczególnie w przedsiębiorstwach spodziewających się szybkiego tempa wzrostu, posiadających długie cykle produkcyjne, wyeksponowanych na sezonowość sprzedaży albo wymagających elastyczności w terminach płatności dla dostawców i odbiorców. CVI finansuje potrzeby związane z kapitałem obrotowym poprzez dług senioralny.

 • Wydatki inwestycyjne

  CVI finansuje wydatki inwestycyjne związane z rozwojem usługi bądź produktu, wzmocnieniem mocy produkcyjnych, powiększeniem powierzchni magazynowej etc. Forma finansowania zależy od istniejącego zadłużenia w przedsiębiorstwie. CVI może zaoferować elastyczne podejście dodając zadłużenie w formie finansowania podporządkowanego, refinansując całą strukturę w formie „unitranche” albo analizując przedsięwzięcie jako osobny projekt z zabezpieczeniem na istniejącej bazie innych aktywów.

 • Fuzje i przejęcia

  Przy finansowaniu fuzji i przejęć struktura zaproponowanego przez CVI finansowania zależy od takich czynników jak np. planowany wkład własny inwestora, docelowy udział kupującego w kapitale spółki przejmowanej, istniejąca struktura zadłużenia. CVI ma doświadczenie w akwizycjach zarówno w Polsce jaki i za granicą. Wspieramy zarządy spółek w wykupach menedżerskich. Finansujemy realizację strategii „buy & build”. W transakcjach fuzji i przejęć możemy również rozważyć zaangażowanie jako inwestor typu „private equity”, obejmując udziały mniejszościowe.

 • Wykupy wspólników / akcjonariuszy

  Zdarza się, że różne sytuacje związane z rozwojem biznesu, czy też plany osobiste wymagają od wspólników zmiany struktury kapitałowej. W CVI posiadamy narzędzia pozwalające na sfinansowanie zarówno wykupu wspólników w spółce prywatnej jak i również umożliwiające sfinansowanie wezwania do sprzedaży akcji spółki notowanej na giełdzie. Aby sfinansować wykupy wspólników czy też akcjonariuszy możemy zaproponować instrumenty finansowania dłużnego oraz typu „private equity” z możliwością objęcia udziałów mniejszościowych.

 • Refinansowanie istniejącego zadłużenia

  Proces refinansowania zadłużenia polega na zastąpieniu istniejącego finansowania (często dostarczanego przez różne instytucje finansowe), nowym finansowaniem dostosowanym do potrzeb spółki. W wielu przypadkach refinansowanie odbywa się przy okazji wejścia nowego inwestora do spółki i zredefiniowania przez niego planów strategiczno-rozwojowych. W ramach nowego pakietu finansowania, CVI może zaproponować rozwiązania typu „unitranche” albo długu podporządkowanego, z pakietem kowenantów adresującym aktualne potrzeby przedsiębiostwa.

 • Wypłaty dywidend

  Pozyskanie środków dłużnych w celu wypłaty jednorazowej dywidendy do właścicieli prywatnych czy też instytucjonalnych (np. funduszy private equity) są stosowane w spółkach cechujących się stabilnymi przepływami gotówkowymi i o sprawdzonym modelu biznesowym. Inwestorzy wykorzystują ten mechanizm w celu odzyskania części środków zainwestowanych spółkę. CVI jest w stanie zaproponować kompleksowe rozwiązania łączące np. wypłaty dywidend oraz refinansowania, pozwalające dostosować strukturę kapitałową do bieżących potrzeb przedsiębiorstwa

 • Restrukturyzacje finansowe

  CVI jest w stanie zaangażować się w kompleksowe procesy restrukturyzacyjne i np. w ich ramach doprowadzić do skupu długów od banków czy dostawców, którzy chcą uwolnić swoje środki nie czekając na powodzenie procesu restrukturyzacyjnego. W trudnej sytuacji płynnościowej czy też w restrukturyzacji kluczową rolę odgrywają dostępne zabezpieczenia. W takich przypadkach finansowanie dostarczane przez fundusze zarządzane przez CVI może mieć charakter długu jak i private equity i jest zawsze indywidualnie dopasowane do danej sytuacji.

Różne cele - jedno źródło finansowania
Sprawdź teraz !