Rodzaje finansowania

Fundusze zarządzane przez CVI Dom Maklerski sp z o.o. oferują różne rodzaje finansowania dopasowane do potrzeb danego przedsiębiorstwa

Alternatywa dla finansowania bankowego charakteryzująca się dużo większą elastycznością.  Finansowanie to dostępne jest dla przedsiębiorstw o stabilnej sytuacji operacyjnej i posiadających regularne przepływy pieniężne.

Dług senioralny może zostać wykorzystany na inwestycje, przejęcia przedsiębiorstw czy po prostu wzmocnienie kapitału obrotowego w okresach szybkiego wzrostu biznesu.

Źródłem spłaty są wypracowane przepływy pieniężne z tym, że spłata kwoty głównej finansowania może następować w jednej racie na koniec okresu finansowania. Pozwala to na akumulację środków pieniężnych lub wzrost kapitału obrotowego w spółce. Zazwyczaj okres finansowania nie przekracza czterech lat.

Zabezpieczeniem finansowania są aktywa przedsiębiorstwa.

Maksymalna wielkość finansowania to 3,5x EBITDA.

Finansowanie wykorzystywane w momencie, w którym istniejący dostawcy finansowania (np. banki) nie są skłonni zwiększać skali zaangażowania. Pozwala sfinansować dalszy rozwój biznesu bez konieczności pozyskania zewnętrznych inwestorów kapitałowych i zmiany struktury właścicielskiej.

Dług ten jest podporządkowany w zakresie spłaty i zabezpieczeń w stosunku do innych źródeł finansowania np. bankowego. Może zostać wykorzystany na inwestycje, przejęcia, wzmocnienie kapitału obrotowego czy też rekapitalizację (wypłata większej dywidendy lub skup akcji własnych).

Jest dużo bardziej elastyczny od finansowania bankowego poprzez m.in. możliwość kapitalizowania odsetek (Payment-In-Kind). Źródłem spłaty, zwyczajowo w okresie czterech lat, są przepływy operacyjne, z możliwością spłaty na koniec okresu finansowania (tzw. spłata typu bullet).

Przy użyciu długu podporządkowanego oferowanego przez CVI całkowite zadłużenie danego przedsiębiorstwa może sięgnąć 4,0-5,0x EBITDA.

Idealne rozwiązanie kiedy potrzebne jest kompleksowe rozwiązanie finansowe przy ograniczeniach czasowych lub strukturalnych. Pozwala na zaciągnięcie długu senioralnego i podporządkowanego w pojedynczym produkcie w całości dostarczanym przez CVI. Znakomicie ułatwia to proces pozyskiwania finansowania na nowe projekty nowe lub optymalizacji istniejącej struktury finansowej.

Pozwala na zastąpienie jednym, solidnym partnerem wielu dostawców różnych form finansowania.

Pozyskane środki mogą być wykorzystane na refinansowanie istniejących zobowiązań, przejęcia, wzmocnienie kapitału obrotowego czy też rekapitalizacje.

Spłata następuje z bieżących przepływów w okresie do czterech lat w formie ratalnej lub balonowej. Zabezpieczeniem jest majątek finansowanego przedsiębiorstwa.

Unitranche dostarczany przez CVI może siągnąć wartości 5,0-6,0x EBITDA przedsiębiorstwa.

Najbardziej elastyczny rodzaj finansowania oferowanego przez fundusze zarządzane przez CVI ponieważ może ono, w zależności od sytuacji, przybierać formy długu jak też inwestycji typu private equity (inwestycji bezpośrednio w udziały lub akcje). Dzięki temu możliwa jest akceptacja ryzyka, które wyklucza standardowe finansowanie dłużne. Przejawia się to m.in. w źródłach spłaty, gdzie oprócz przepływów pieniężnych, możliwa jest też spłata z refinansowania, np. po zakończonej sukcesem inwestycji, czy też wręcz ze sprzedaży aktywów lub całego przedsiębiorstwa.

Finansowanie to zazwyczaj udzielane jest na okres do czterech lat i może służyć takim celom jak inwestycje, przejęcia, wykupy, rekapitalizacje, restrukturyzacje czy finansowanie projektowe. Dopuszczalne jest kapitalizowanie odsetek (Payment-In-Kind) i spłata całości na koniec okresu finansowania (tzw. spłata typu bullet).

Możliwe jest również częściowe rozliczenie poprzez warranty lub inne instrumenty kapitałowe.

W typowej sytuacji z zastosowaniem instrumentu mezzanine całkowite zadłużenie przedsiębiorstwa może sięgnąć 5,0-6,0x EBITDA.

Fundusze zarządzane przez CVI mogą również dostarczyć finansowanie dla podmiotów będących w trudnej sytuacji płynnościowej czy też w restrukturyzacji, aczkolwiek kluczową rolę w naszej ocenie będą odgrywać dostępne zabezpieczenia.

CVI jest w stanie zaangażować się w kompleksowe procesy restrukturyzacyjne i np. w ich ramach doprowadzić do skupu długów od banków czy dostawców, którzy chcą uwolnić swoje środki nie czekając na powodzenie procesu restrukturyzacyjnego.

W takich przypadkach finansowanie dostarczane przez fundusze zarządzane przez CVI może mieć charakter długu jak i private equity i jest zawsze indywidualnie dopasowane do danej sytuacji.

Fundusze zarządzane przez CVI są w stanie również zainwestować w dług konwertowalny na kapitał lub bezpośrednio w kapitał (udziały lub akcje) danego przedsiębiorstwa. Zawsze jednak w takich sytuacjach potrzebna jest z góry ustalona ścieżka wyjścia. W tego typu transakcjach jesteśmy w stanie dostarczyć środki do 50 mln zł z perspektywą wyjścia do trzech, czterech lat. Obejmowane pakiety będą zazwyczaj miały charakter mniejszościowy.

Dostarczamy finansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce lub Europie Środkowo Wschodniej.

Wspomagamy rozwój firm poprzez finansowanie przejęć, wydatków inwestycyjnych, kapitału obrotowego lub refinansowanie istniejącego długu.

Wartość inwestycji w jeden projekt od 10 do 50 mln PLN na okres do 4 lat. Nie mamy preferencji branżowych.